Welzijnszorg

Welzijnszorg

Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten we jaarlijks een grootschalige informatiecampagne op, telkens vanuit een andere invalshoek. We steunen armoedeprojecten en trekken politici aan de mouw als de rechten van sociaal kwetsbare mensen op de helling komen te staan. We geven vormingen aan organisaties en verenigingen waardoor hun werking toegankelijker wordt voor mensen in armoede. En we ontwikkelen zowel educatief als bezinnend materiaal om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken in de klas, de vereniging, de parochie.

De missie van Welzijnszorg

Welzijnszorg zet mensen aan om armoede in Vlaanderen en Brussel uit te sluiten. Vanuit de vaststelling dat mensen die in armoede of bestaansonzekerheid leven hun sociale basisrechten niet kunnen uitoefenen , bedingt Welzijnszorg hun rechtmatige plaats in onze samenleving. Welzijnszorg doet dit als een onafhankelijke beweging voor sociaal-cultureel werk.

Om haar doel te bereiken is Welzijnszorg op drie sporen actief:

- Door sensibilisering en educatie vergroten we het inzicht in en het maatschappelijke draagvlak voor solidariteit en een structurele armoedebestrijding

- Door actievoering en dialoog met het politieke veld en maatschappelijke instellingen beïnvloeden we het (armoede)beleid

- Door het stimuleren en het ondersteunen van concrete initiatieven voor armoedebestrijding

Zo streven we ernaar dat iedereen zijn sociale basisrechten gelijkmatig kan aanwenden en versterken we solidaire alternatieven die maatschappelijk tot voorbeeld strekken. 

Dit bewegingswerk zetten we op in een samenwerking tussen professionele medewerkers en vrijwilligers, in een netwerk met andere betrokken organisaties en instellingen en in overleg met de mensen die in armoede leven en hun organisaties.

Welzijnszorg draagt vanuit een christelijke inspiratie bij tot het pluriform werken aan een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt.

www.welzijnszorg.be